Home - Daftar Nama Calon BEM

Daftar Nama Calon BEM

by lpm_arena
Print Friendly, PDF & Email

Dua partai peserta pemilwa 2013.

 

Berikut daftar calon BEM Jurusan/Program studi dan BEM Fakultas :

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM

No. Nama Calon BEM Nomor Urut Partai
1 Fahmi Muhammad BEM FAKULTAS 2 PRM
2 Muslimah BEM-J BKI 2 PRM
3 Iman Nabawi BEM-J  MD 2 PRM
4 Deri Ahmad Rizal BEM-J PMI 2 PRM
5 Haji Ari Darisman BEM-J IKS 2 PRM
6 Hariyono BEM-J KPI 2 PRM

 

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

No. Nama Calon BEM Nomor Urut Partai
1 Hilman Abdullah BEM FAKULTAS 2 PRM
2 Achmad Syauqi BEM-J BSA 2 PRM
3 Dewi Rahmawati BEM-J  IP 2 PRM
4 Muhammad Zain BEM-J SI 2 PRM
5 Elisa M. Sholeh BEM-J SKI 2 PRM

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

No. Nama Calon BEM Nomor Urut Partai
1 Budiono BEM FAKULTAS 1 PD SUKA
2 Luthfi Afif Azzainuri BEM FAKULTAS 2 PRM
3 Adi Gahara BEM-PS IKOM 1 PD SUKA
4 Arif Rahmat A.K BEM-PS IKOM 2 PRM
5 Indra Wijaya BEM-PS PSI 1 PD SUKA
6 Ahmad Mi’yarul Ilmi BEM-PS PSI 2 PRM
7 Tri Harsono BEM-PS SOS 1 PD SUKA
8 Ahmad Riyadi BEM-PS SOS 2 PRM

 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

No. Nama Calon BEM Nomor Urut Partai
1 Heri Agus S. BEM FAKULTAS 2 PRM
2 Siti Wilda S.N BEM-PS BIO 2 PRM
3 Anton Sujarwo BEM-PS FIS 2 PRM
4 Faizah BEM-PS KIM 2 PRM
5 AR. Abu Yazid BEM-PS MAT 2 PRM
6 Shofwatul Mala BEM-PS P.BIO 2 PRM
7 Juni Ismawan BEM-PS P.FIS 2 PRM
8 Izzatillah Safitrie BEM-PS P.KIM 2 PRM
9 Lulu Taradebita BEM-PS P.MAT 2 PRM
10 M. Syafi’i Karim BEM-PS TIN 2 PRM
11 Willy Nugrahani BEM-PS TIF 2 PRM

 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

No. Nama Calon BEM Nomor Urut Partai
1 Saiful Ansori BEM FAKULTAS 2 PRM
2 Rintoko BEM-J AS 1 PD SUKA
3 Nurdiansyah Maulana M. BEM-J AS 2 PRM
4 Faiz Amrizal BEM-J IH 1 PD SUKA
5 Alfan Alfian BEM-J IH 2 PRM
6 Teguh Badrussalam BEM-J JS 1 PD SUKA
7 Miftahul Amin BEM-J JS 2 PRM
8 Ony Pratama BEM-J KUI 1 PD SUKA
9 Sururudin BEM-J KUI 2 PRM
10 Ahmad Dicky S. BEM-J MU 1 PD SUKA
11 Aziz Asyari BEM-J MU 2 PRM
12 Dina Aulia BEM-J PMH 2 PRM

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

No. Nama Calon BEM Nomor Urut Partai
1 Imam BEM FAKULTAS 1 PD SUKA
2 M. Subhan BEM-J KI 2 PRM
3 M. Tasdiq BEM-J PAI 1 PD SUKA
4 M. Sirojudin Nur BEM-J PBA 1 PD SUKA
5 Anisatul Mahmudah BEM-J PGMI 2 PRM

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

No. Nama Calon BEM Nomor Urut Partai
1 Muchamad Mahrus BEM FAKULTAS 2 PRM
2 Yulia Ade Saputra BEM-J AF 2 PRM
3 Ahmad Nur Faishal BEM-J PA 2 PRM
4 Anasshoffa’ul Jannah BEM-J SA 2 PRM
5 Syamsul Arifin BEM-J TH 2 PRM

 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas (KPUM-U)